Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i7 °)

fdionden zouden worden en Iiub geziï^ dus een einde neemen.

Tweede Bedryf*

Thans treed de weduwe met haare vertrouwde pAtima ten toonëele. De laatstgenoemde beklaagt lanassa in'haar onheil, doch is tevens verwonderd dat zy zig zo bedrard aan een wreede enonregtvaardige Wet overgeeft , én in haare beste lentetyd de dood voor het leeven herkiest, lanassa meld haar daar op een g'ehèiin ,'waar van fattima , tot nu toe , onbewust was gebleven, eriwaar door de vertrouwde te weeten komt, dat lanassa, voor haar Iluwelyk op de kust van Malabar, eenen anderen Minnaar, zyndeeen Vreemdeling, gehad had, dat deezehaar ontrukt was gewordeu , zonder dat zy óóit geboord bad, waar dezelven gebleeven was, en dat zy door haaren Vader genoodzaakt was geworden, tegen haaren zin , met haar' nu overleden , Man te trouwen. Geduurende dit onderhoudt treed de jongen bramin uit den tempel, welken vervolgens by de weduwe alleen gelaaten Word. De jonge iiramin toont ten eerden zyn medelydend hart omtrent lanassa en beklaagt zig over de wreedé pligt welke hy genoodzaakt is teoefftnen, het welk 4m weduwe doet yraagen na de B 7 ï.«

Sluiten