Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

worden, De weduwe verhaalt thans, Op haare beurt , de gelukkige wedervinding van haaren Broeder, waar uit fatima hefluit dat het wel mogelykzoude kunnen zyn, dat lanassa haaren ouden Minnaar, ook dus onverwagt nog eens wedervond, die volgens haare gedagten wel in 't Europeastnsch leger konde weezen, of ten minsten by 't zelve bekend zyn. Dit denkbeeld treft lanassa dermaaten, dat zy als voor een oogenblik haare rampen vergeet, doch fpoedig komt haar egter haare bedrukte omftandigheid weder te binnen, waardoor zy klaagende met fa* Tima het Tooneel verlaat.

Derde Bedryf.

De fransche generaal , welke, volgens het verdrag met den Gouverneur der Stad gefloten, met zyn Krygsvolk aan Land gekomen is, verhaalt aan een zyner Officieren , hoe hy, voor drie jaaren » aan deeze zelve kust zyn de; op eene Jonge en Edele Indiaanin verliefd geworden was, die hy zekerlyk getrouwd zouden hebben, indien zyn ontydig opöntbod naar zyn Vaderlaud, zulks niet beled had, en dewyl zyne liefde nog eeven heviï voor deeze Indiaanin gebleven was , en hy enkel om haarent wil, het bevel over 't Franfcie Krygsvolk op zig geno-

Sluiten