Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<4° , -u-,

-san wie deeze grouwelyke plegtrgherd verrigt zoude worden, liet welk door he.ii toegefchreven word aan de inblaazmg der Europenanjckegevoelens, welken , volgens zyn zeggen , de kust van Mulabar belmetten. Zo dra hy vertrokken is komt de jonge bramin , welke zyne Zuster vethaalt, dat de fransche generaal, zig bv den Gouverneur reeds voor haar verklaard had , en dat zyne Menschhevenbeid niet zoude gedogen , dat zy in de vlammen omkwam, lanassa verzoekt daar op aan den jongen bramin, dat "y toch zorg wil draagen, dat deezen vreemdeling niet by de ofierliar.de tegenwoordig kome, op dat bet haar tot geene fchande gerekend zoude kunnen worden, doch fatima brengt hier op de tydmg dat lanassa voor 't bezoek van den CRneraal niet behoeft te vreczen, dewyl hv baar niet aanfehouwen wil dan om haar te redden , en meld tevens dat zyn leven trroot gevaar loopt, indien hy langer asn 5e Wal vertoeft, dewyl de opperst» bramin ieder op hem aanhitst en hem den vyand hunner wetten en de haai er hunner Goden noemt. De weduwe beiluit hitr op, zig, om hem voor onheil te behoeden , ten eersten op de Houtmyt te werpen , zonder dat zy zig door haaren i broeder of fatima hier in laat weder- ■ houden, De jonge bramin zoekt hier

Sluiten