Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•houwd naamvkeurig waar hy zig he* ind, en overlegt voords by zig zelveiu je hy zynen Koning ricuaro, die by ermoed in her nabygelegene Kasreel opdloten re zyn. best zal kunnen verlos:n. Terwyl hy nog in deeze ovcrdening is, word cuillot door williakS 2 deur uitgcftootcn, om dat deezen ;nen brief van den gouverneur aan mretie gebragt had. williams dreigt /ns dochter hier over, doch deeze ontïnüfdijtt zig en zegt dat zy den gcuerneur nitt gezien heeft. Zo dra zy eder in huis is-, vraagt williams aan londf.l, of deezen den briet eens voor sm wil Ieezcn, dich blondel weigert ein zulks, uit hoofde van zyne gewaane blindheid en laat zulks aan antonio, ie thans wederom gekomen is , over. MTi nio leest den blief en williams icrkt hier duidelyk de geheime Lief;sonderhandeling van den gouverneur iet zyne dochter uit. en dat florestan It hoofde van den Gevangen, welken y by dag niet durft vrrlaaten , baar met in by nacht zoude kunnen ('precken. „ondel krygt bier door ook eenig licht i zyn zaak, en ontdekt tevens door een ngti/che vlotk, die williams zij op "X luren van den brief laat ontvallen , dat ;ezen etn Engelsman is, williams looiend it&i ook niet , maar verbaalt HOK-

Sluiten