Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64)

BLONDEL de reden van zyn vlucht uit

Engeland, en zynen komst in Oostenryk, als mede dat hy onder Koning richard ter kruisvaart getogen was geweest. blondel tragt hem hierop te ondervraagen , doch wordt door het fchielyk weggaan van Williams , die eene vreemde Dame aan zyn huis verwagt, hier in verhinderd. LAURETTEondertusfchen nieuws, gierig zynde wat haar Vader van den brief gezegt heeft, voegt zig thans by blondel, en deeze fchrandere vriend van richard hoort het meisje zo veel mogelyk is uit, en bied zig als uit genegenheid tot haar aan,om haar in haare liefde behulpzaam te willen weezen, en verzoekt dien nicht ten haaren huize te mogen overnagten, doch laurette Haat zulks af, dewyl haaren Vader zyn geheele buis voor dien nacht aan eene vreemde Dame afgeftaan had, en vertrekt daar op. blondel zend antonio dus weder heen', Om op nieuws te zien of deezen hem geen lliapplaats zoude kunnen bezorgen. Naauwclyks is de longen vertrokken, of margaretha komt op het Tooneel, gevolgd van eenen talryken ftoet vau Ridders, Slaaljongvromven en Bedienden s, zo mannen als vrouwen. Zo dra de Ridders de Gravin van Vlaanderen op liet Tooneel geleid hebben , word zy door blondel herkend, die daar op het.

' aan

Sluiten