Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Phiiippus, het zy de'zelven dft) zynen Vader was of niet, als een goed voorre-! ken aan dat hy op den dag van Alcxanders geboorte, drie goede Tydingen te gelyk ontfong: Voor eerst dat hy in de O'.impijche fpcelen voor overwinnaar ver* verklaard was , ten tweeden , dat zyn Veldheer de Grieken verdagen had, en ten derden, dat zyne Gemalin hem eenen zoon gebaard had.

alf.xander zyne eerfte kindsheid ontwasichen zynde, verkreeg de beroemde Wysgeer Arifloteles tot zyn Leermecfter, cn hy bekende federd altyd dat hy aan d»ezen meer dan aan zynen lyffelykcn 'Vader te danken had en beloonde ook zyne onderwyzingen op eene trefT.iykc wyze. Ook toonde hy zyn Verftand daar .mede inzonderheid dat hy, fchoon nog ccn teder Jongeling zynde, bet paard, Jlvreephal, dat voor zyn eigene Schaduwc febrikte en dus door de dapperfte Hovelingen niet bereden konde worden, dermaaten wist te bedwingen, dat b?i zelve hem federd altoos gehoorzaamde. Ook was 't een uitneemeed kentcel cn van zyne grootmoedigheid, dtt hy altoos ■bitter weende , wanneer Koning Phiiippus eene overwinning bevogten had, Uk bekommering tdat zyn Vader alles overweldigen en "hem, ter verovering, nieta zeude overlasten.

"™ ' Was--

Sluiten