Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Warmeer Phiiippus Koning van Mant. domen, in 't Jaar 3614 op de Bruiloft van zyne Dochter Cleopnlra, met Alexnn* ier, Koning van Ëpire, door den fluikmoordenaar Paufanias niet zonder me. deweeten van Olimpia vennoord was geworden , heidom alexander , in den Ouderdom van twintig Jaaren den Macedonifchen troon. De Griekfche -Heden die door den voorigen Koning taamelyk bedwongen waren hoopten nu onder deezen Jongen Vorst hunne verloten vryheid weder te verkrygen, doch alexander nam de Stad Thebe in, verwoesten dezelve en maakten hier door de anderen Steden zo gedwee, dat ze hem, in al 't geene hy van ben begeerde, ten dienst (tonden.

De Oorlog tegen de Perfiaanw3 door Phiiippus reeds befloten, nam thans onder zynen zoon alexander eenen aanvang. Darius Kodomannus, Koning van Perfien achtte ondertusfchen zynen Vyand 20 klein, dat hy hem doorgaands debaldaadige jongen uit Macedonien noemde, welke men wat met roeden moesr gee?" felen, en echter wierJ detze ülacedonifc'ten Jongeling, binnen vier Jaaren meester van de geheele Perfiaanrchsn Monarcbie, waarom hy ook in 't vervolg de groote genaamd is geworden. De Eer» fte Veldflag die alexander tegen de PstE * /«*

Sluiten