Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io» 3

1'aanen leverde, viel voor in 't Jaar $616. by de Rivier Grankus in Natoliën. Het Perpaanjche leger, waar over de ervaren Veldheer Memnon het gebied voerde, was Honderd duizend Man" Merk en egter behaalde alexander, wiens leger uit niet rneer dan dertig duizend man beftond, door zyne dapperheid eene volkomene overwinning waarop gansch Natoliën door hetn overweldigd wierd.

Het volgende Jaar wierd de tweede Veldllag geleverd , by de Stad Jfus, alwaar Darius Kodomannus toen zelve het bevel voerde over een Heir van vyf maal honderd duizend mannen, waar van wel honderd dertig duizend door de Macedoniers deodgellagen wierden , en Koning Darius zelfs zig, ter naauwernood door de vlucht redde. De moedige alexander kreeg roen de Moeder , Gemalin en Docbrers van den ongelukiigen Perpaanfchen Monarch gevangen, welken by egter met alle beleefdheid ontfong en Koninglyk onthaalde. Hierop trok de groote allxander , in 'c Jaar 3618. naar de RMJeland/che Zee, en waakte zig, na hy de Stad Tyrus. door cene wonderbaare belegering ingenomen bad , van geheel Syrien meelter en werde toen zyne zeehaftige wapenen tegen Paie/iimt, veroverde het zelve en bezogt by die gelegenheid de vermaarde Stad

a .1 w*

Sluiten