Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( HO )

voerd, welke egter edelmoedig genoeg

Was, om zynen dooden Vyand met zyn eigen mantel te bedekken en vervolgens Zeer eerlyk te laaten begraven.

Na de dood van Darius ■ Kodamannus "Viel het alexander zeer gemaklyk geheel Perfien te overmeefteren, alwaar by zo veele onnoemelyke Schatten vergaderde dat het goud en zilver ontelbaar was, -Doch deeze overvloed bedierf welhaast zyne goede gemoedsgefleltenis en deed hem ovcrflaan tot wellust, overdaad en wreedheid, waardoor hy, binnen korten tyd, drie zyner getrouwde dienaaren, Parmenio , Cfyius eu Cilislh-nes om ft leven bragt, waarin zyne dronkenfchap waartoe hy al te llerk geneigd was, niet weinig deel had. Zyn rusteloozen aart deed hem ondertusfchen niet lang ftil zitten, want de Perfwanen nu geheel te onder gebragt hebbende, toog hy , met zyn leger, naar de Indien, tot aan de 'Rivier de Gauges, alles wat tegenweer bood doodflaande. De Indiaan/clie Koning Porus hield zig wel eenigen tyd tegen hem ftaande, doch was eindelyk wanneer alexander hem gevangen ge. kregen had, mede genoodzaakt te buk. ken. alfxander behandelde deeze Vorst «gter zeer edelmoedig en gaf hem niet alleen zyre Heerfchappy weder over, «aar floot, by zyu vertrék uit de Indien zelfs

Sluiten