Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C m 3

Lelfs een verbond van Vnendfchap met f bem. Ondertusfchen drongen zyne oude macednnifcHt krygshelden zo fterk op de uhuisreize aan, dat de grnote alexani tder zig genoodzaakt vond hunne bebgeerte in te willigen en het Oosten te >verlaaten, waardoor zyne voorgenomen jt tocht naar China en Japan geen voorde gang had.

I Dus nam aiexanber de reize naar , Babiion eindclyk, hoewel tchoorvoetende \veder aan , en wel vournaamlyk om dat kervan de Landfchappen , onder zyn gebied itiande, allerhande zwaare klagten te.gen het geweld van zyne Strdnouders ;aldaar, ingebragt wierden, welken het wolk order hem beltier ItaanUe, niet weinig verdrukt hadden, dewyl zy zig ■verbeeldden dat alexanher. van zyne ■ ioekeloozen tocht naar Indien nooit weit der thuis zoude komen en rekenlchap wan haar gedrag afvorderen. Zo dra de Ktoote alexander in Perfien te rug .ge. komen was wierd by, door de Afgezaniiten van alle de Gewesten des WaeIttelds, te Babiion verwelkomd en voor AUeenheerfcher verklaard , doch veri mits hy in alles de Perfiaanfchen Zeden I \ volgde en in wilde voeren , wierden zyne i oude een getrouwe Macuhmers , boe I I langer hoe meer tegen hem ongezind, . zo dat hy- z\z genoodzaakt .zag Peypaa-

Sluiten