Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i»2 )

fiea tot zyn lyfwacht te gebruiken 8ni onder zyn Krygsv.dk te (leeken.

Midlerwyl deed hy, met de uiterftei pracht en (iatie, als Waereld Monarch, zyne intreede in de Stad Babiion, tar.wyl allerhande voorlpellingen van zynei aauftasnde dood gemaakt wierden. Omi de indruk, die hy zelfs bier van gevoel, de te verdryven , gaf hy zig aan 'de 05maatigite wellust in eeten en voornaam-. lyk in drinken over, waardoor hy zyrief vroegtydige dood zelve niet weinig ver-haastte. Althans kort na zyne intreede( wierd hy zeer krank en verergerde zodaarug dat 'er geen hoop op een langen leeven overbleef. Wanneer men dus zyn dood tegemoet zag, fmeekten zy- ■ ne Veldheercn hem , dat hy toch zynen 1 opvolger zelve zoude benoemen , dewyl I hy ter dier tyd, geen regtmaatig- erfge- ■ naam maar flegts eene zwanaere • Gema- ■ lin en een onwyze Baltaardbioeder had,, doch alexandek wilde egter niemand! benoemen en «af flegts ten antwoord 1 dat men het Ryk de beste op zoude 1 draagen, zonder te zegaen wien hy voor ■ de beste.bield. Sederd verergerde zyne ziekte zodaanpg door eene. "ergiftige drank, die men wil dat hem door zyne gunlteling Antipater toeaebroct was, dat hy eerlang 111 de uiterlle Inicnen den geest gaf, ia 't ja.u der yVaereld '6a?.

Sluiten