Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 120 )

geenzins in hunne Rille wooningen bin hen konden lluipen. De man den da doorbrengende met het noodige voot Zyn huisgezin re te bezorgen, acbttn zig gelukkig, dat by des avonds zig van Zynen arbeid mogte uitrusten in de ar rnen van zyne tedergeliefden wederhelft ! wier ongemaakte aanvalligheid hem meen ter harte ging, dan de laffe en onaartigi; flikfloojeryen der Vrouwen van deeze tr*i gen'woordige Eeuw, die zig meeftentyc'' «oen verfmaadcn , door de middelen zel-l \e, die zy in 't werk Hellen om zig be-: minnelyk te willen maaken. Het waii •een agtingwaardig vooroordeel en eenei 'gelukkige blindheid, waardoor de Vrou.i wen van dat Land, niemand beminnens. waardiger vonden dan haare eigen Man> ntn. Eene zuster zag haaren broedet met geene andere oogen aan, dan deeze •Vrouwen gewoon waren de Mannen aam te zien, welken haare eigen niet waren. ■ Eene wenfchelyke gelyfcheid van Staat, die 't geluk van een Gemeenebest uir'maakt, deed hen hunne Vryheid zo dier- i -biar als het leeven waardeeren. Zyi wilden over geene Volkeren, door booss geweld of verdrukking heerfchen. Zy waren liefhebbers van de Vreede en vryj van de buitenfpoorige drift om hunne j (laaten uit te breiden, doch eene edelmoedige woede bevkig hen en Ipoorde he*

Sluiten