Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »« )

1 hen allen aan, zo haast men het op ' hunne onwaardeerbaare Vryheid gemunt i had. Daar zy allen een gelyk belang i in 't welzyn van hun Vaderland hadden, f fpoedden zy zig ook allen met gelyken i iever en drift, om bet zelve te befcher-

men. Geene andere Volkeren konden 1 hunne doorluchtige bedryven eevenaaren, een nimmer bleek het klaarder, dan by ■ hen, dat de Vryheid de moeder der dap-

perheid is. De guile goedhartigheid, thafls helaas! e zo befpotlyk geworden, was het eigen t kenmerk van dit gezegend Volk. Alle i ongelukkigen , alle vervolgden , kwamen I uit alle hoeken van de Waereld bruine (toevlucht in eene veilige fchuiiplaats, by pthen zoeken, en deezen , met opene armen, Mals eigeneLedemaaten van henontfangen \zynde, (maakten welhaast de vruchten van keen ongeftoord geluk, onder de befchermming der eenvoudigheid en onnozelheid, f waardoor dit welgelukkig volk beheerfcht kwierd, en dus leerden de Vreemdeliiilegen met vermaak , gchoorzaamen aan itdeszelfs Wetten, die alleen dienden om eden oorfprong vau hun geluk onder ben Ite verzekeren. Wetten, meer om hunne Ulgemeene nuttigheid onrzien, dan gervreesd om de (haften, waarmede zy de ivovertreeders dreigden. De Staatspcrufoonen die deeze vvyze wetten handhaafi F den,

Sluiten