Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 124 )

een paar fraaye beenen overtreffen by ben alle bevalligheid van geest en manieren , alle edelheid van gevoelen alle fraaiheid van vernuft.

Doch laat ons nu eens zien hoe het met den ouderdom gefield is. Gerontes redeneert zeer fterk , en meent, al waf' zig tegen zyn ongerymd; gekakel aankant, uit het veld te (laan, niets, dat zyn zeggen te keer ga:;t, fchynt hem redelyk, hy heelt altoos gelyk, hoort niemand liever praaten dan zig zelvetl en word hoe ouder hoe beuzeiagtiger. Indien jonger lieden hem, hoe gegrond: ook, f'senfprecken zal hy altoos zeggen t

Weet gy wei, jongeling, dat het uwe „ jaaren voegt te zwygen , als ik fpreek » „ en dat het u niet past te fpreeken,

Weet gy wel dat ik al over de ze-

ventig ben* "

Doch hier op zoude men kunnen antwoorden : ,, zulks is goed voor u myn „ heer Gerontes. Wy beuydea u noch „ uwe jaaren, noch uw ventand. Maar „ meent gy dan dat lang te leeven en

ondervinding van zaaken te hebben, „ het zelve is ? De ondervinding is 3, geene vrucht van veele uuren levens

maar van veele uuren overdenken s, 3, en op dien voet zyt gy zelve een „ jongeling, en die gy begraauwt, is k, mogelyk een man van Jaaren." De

18"

Sluiten