Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DISSERTATIO JURIDICA

verfus hoftem procedunt, five quod hoftern perfequantur, five quod eum exfpecT:ent, fed eo modo videtur Privilegium miiitum nimis effe reftriclum , cum & non milites in hoftico dcgences, iisdem periculis expofiti, hoe Jure gaudeanr. L. 44. ff. de teftam. Milit. L. un. ff. de Bonorum Poffff. ex

teft. Milit.

Proinde latius hoe Vocabulüm effe accipiendum, mibi quidem videtur, & potius dicendum1, milites tamdiu in Expeditione effe , quamdiu muneribus militaribus funt obflricTi, five periculum hoflis immiueat', five minus; igitur illös eo Jure gaudere, quam diu apud figna funt, exeubias agunt, uno verbo , quum fuaclionibus Militaribus funt occupati, nee intereffe, utrum fint in caftris, an in obfidione, an etiam in Pracfidio; conferatur Jasus a Costa in Notis ad Pr. Inft. h. t.

Gui interpretationi favet Princ. I. de teft. Mil. ubi milites dicuntur eo Jure non gaudere, fi citra expeditionis neceffitatem in fuis aedibus, aliisve locis degunt, (nam in illa Paragrapho minime legendum videtur fedibus, cum vocabulüm aedibus quoque occurrat in Lege uit. C. quibus non objicitur longi temporis praefcriptio: ex qua Paragraphus illa vide*tur effe defumta) adeoque quando fumto commeatu domum redeunt, vel etiam aliorfum fefe recipiunt, nëgotiaque fua gerers poffunt. Aliter Vxnniüs ad Pr.I. de teftam. Milit. —

§, 5. Sed cum mihi non alienum videatur inquirere, quiaam Imperatores Müitibus hoe Jus dederint, liceat mihi uti verbis Ulpiam in L. 2. Princ. ff. de teft, Mil. —

Con-

Sluiten