Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 DISSERT AT 10 JURïDICA

hoe permittatur, tune poteft quis ex re certa heres inftitui ad certum tempus, ex certo tempore, tune cclTat Jus accrefcendi &c.

Miles autem, ut dixi, pro parte teftatus, pro parte inteftatus poteft mori, cnm in eo fola voluntas fpe&etur in teftando. L. 7. ff. de reg. Jar.

Hinc .poteft ex re certa heredem inftituere, qui illa re contentus effe debebit, & tarnen, ut videtur,de oneribus hereditatis tenetur, quia certam illam rem non capit ut legatarius, fed tamquam heres: in teftamento vero pagani, ft quis ex re certa heres inftitutus fit, acquirit totam hereditatem , ita tarnen ut cenfeatur gravatus fideicommiffo, & reftituere debeat hereditatem proximis fuccefforibus ab inteftato. §. 1. I. quïb. mod. teft. infirm. L. 29. ff. ad SC. Trebell.

Poteft etiam ex eodem principio ad tempus heredem inftituere, veluti hoe modo: quoad vivat Titius, heres efto, poft mortem ejus Sempronius heres efto, vel etiam hoe modo Titius usque ad annos 10 heres efto, licet nerao fit fubftitutus, quo cafu caufa inteftati elapfis annis 10 locum habebit.

Ut autem in teftamento militis ceffet jus accrefcendi neceffe eft, & probat L. 37. ff. de teftam. Mil. nam fi unus ex coheredibus hereditate abftineat in teftamento Pagani, ejus pars nemini, nifi cohaeredi, poteft accrefcere, quia Paganus partim teftatus partim inteftatus mori nequit; fed in militis teftamento aliud quid locum habet. Cum ille ita decedere poflït,

§. 19. Addamus & illud, quod miles non tantum teftamento

Sluiten