Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 6 ]

i ƒ 6-0-0 per week , en voorts tot. adfiftentie van de-' zeiven, twee Mans, ieder * 7-0-0 per week, & % er een zal verplicht zyn in het Gebouw te vernachten zonder meer Perfooïien te mogen in rekening brengen' dan by extragelegenheden voor een korten' tyd, eene Schoonmaakftëf, ad ƒ 1- o- ö daags

Die van de tweede Kamer twee vaste Vrouwen, med^ J ƒ 6- o- o pej Week eene Scïioqfinmklter op Satufdag fe£&% ff 1? Schoonmaken, eene Schoonmaakftëf txt a, a 16 ft. daags: — als mede een vasten Werkman welke door het Land betaald Wordt. vveisman, En emdelyk zal die van het derde Departement voor eene vaste Vrouw of Meid mogen in rekening brengen ƒ aoo- o- o w het jaar,'voor een vaste Knegt gédtiurende" de Winter Maanden a f, 100- 0-0 eens afen Voor eene Schoonmaakfter geduutendé den Schoonmaaktyd ƒ60-0 o zoo echter, dat de- refpeCtive Concherges, Li de" oml handigheden, meer of minder Werkvrouwen of Knegts tevens zulkn kunnen' employeeren,. mits dat het montaht daar yoor, by deézen toegelegd", niet Zal te bovefi

tf ii vvd,n??C!1 défoftkqstóiV voor de hier vooren bepaalde Werklieden geftatuéerd.

. Welk^ dienstdoende Perfooiien a'aiï hWondtféefchikt en van hun afhanglyk zullen Zyn, en aan wie* zy du' ook naar goedvinden wederom ontllag kunne» geven en andere in hunne plaatfen aafaffelleri'; de dagioónen zullen zy verfchieten, en daar van alle twee maanden eene Rekening ingeven, met dc quitantiün der Geëmployeerden daar aan geannexeerd, op welke Rekening door den Contrarolleur een Attest zal moeten zyn gefield, houdende', dat alles conform de orders van den Lande is gebragt on welke Rekening als dan Ordonnantie zal worden verleend Up deeze Rekening zullen geéli andere Vérfcnóttèri mogen gebragt worden';

13.

Ter verkryging van alle behoeftens, welke zy by het Schoonmaken nodig hebben, zullen aan hun Leverancier

feiC?rahJ"geWeMn'yaiJ WcIke zy llët nodig SchoonmaakG.ereedfchaj3 en Materialen, op een Memorietje door den

Contrarolleur onderteekend, kunnen bekomen , welke Bons dezelve Leveranciers by hunhe Rekeningen moeten overleg»

Sluiten