Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7 3

Regenten dus hunne poogingen, ten Welzyn van Kunft en Kunftenaaren, dankbaarlyk vervult ziende, nu ieder Genie aldaar blydelyk kunnen Ontfangen , om als een Academie-Plant onder een forgelyken Hovenier, ter aanwas van Kunftvermoogen, door hunnen goeden raad, befproeit te werden, en verder, door Edelmoedigheid onderfleund, in Naamen van zoo veel IIluftre Perzoonen, door welkers verhevene Denkbeelden de Kunft reets bloeit, en men eenige Geniën een ryken Oogft ziet inzamelen, onder dezelve Goude en Zilvere Eer-Medailles, ter bekrooning van Uitmuntenheid in de TeekenKunft, Prefent te geven.

A 4 Zyn-

Sluiten