Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

&c. &c. en de Tweede door den Wel Ed. Geftr. Heere Burgemeefter Mr. Abr. van Neck, &c. &c. mitsgaders een aanzienlyk getal Honoraire Leeden, deeze Eerfte Verrigting met derzelver Tegenwoordigheid te verëeren : Wordende door den Tegenswoordigen Regent Dire&eur Schweickhart, na eene korte Loffpraak over derzelve gezamentlyke Edelmoedigheid, het eerfte toegezegeld Billet, gehoorende tot de beft geoordeelde Teekening, aan den eerftgem. Heer Graaff ter Opening geprefenteert, en daar in den Naam bevonden te zyn van J. G. Teissier, en dus aan denzelvcn de Goude Medaille toegeweezen.

Het

Sluiten