Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

geroepen worden, is bepaald op vier maaien in het jaar: te weeten , veertien dagen na iedere algemeene Kunstbefchouwing. De Leden moeten ten minften twee dagen te vooren, door het biljet in het yoorig artikel gemeld, daar van verwittigd worden.

S- 7-

fVijze van ballottceren.

De ballotteering zal gefchieden in een bijzonder vertrek, met zwarte of roode lakjes , in eene geflooten doos of bu$fche, in twee vakken verdeeld, waar van het eene met voor het andere met tegen betekend zal zijn. Ieder der Leden, die verkiest zijn ftem te geven, zal één der lakjes in de doos of busfche werpen, in het vak met voor of tegen beftempeld, naar mate hij zich voor of tegen den voorgeftelden verklaaren wil, en vervolgens gehouden zijn, zijnen naam op een daar toe gereed liggende lijst te tekenen. Wanneer er meer dan één Lid mogt yoorgefteld zijn , zullen de roode lakjes voor den eenen , en de zwarte voor den anderen gehouden , qf eenig ander onderfcheidingsteken gebruikt wor-r den, 't welk duidelijk door den Secretaris aan het hoofd der lijst aangetekend zal moeten ftaan. Ten agt uuren zal de. Secretaris , na alvoorens de Leden gevraagd te hebben , of ook nog iemand wilde ballotteeren , de doos of busfche in tegenwoordigheid der Leden openen, het getal der ingeworr pene lakjes met de lijst vergelijken , en voord? den uitflag opmaaken en te kennen geeyen.

S- 8T

fereischt getal van flemmen tot de aanneeming al$ Lid.

Tot de aanneeming als Lid, wordt ten minften eene meerderheid van twee derde deelen der Leden, die hunne ftem? men hebben uitgebragt, yereischc

S- 9?

Sluiten