Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9 )

vijf en een halven ftuiver, en die geheel afwezig blijft, elf ftuivers ten voordeele dezer Academie.

§: 16.

Fierendeeljaarfche Kunstbefchouwing.

Ér zullen jaarlijks ten minften vier groote Kunstbefchouj wingen, iri de Teeken-Schilder-Prent, en, zo veel mogelijk in de Beeldhouw-Kunften plaats hebben.

§. 17.'

Kunstbefchouwing voor Vrouwen, Daags na de algemeene vierendeeljaarfche Kunstbefchoil. wingen , zal ook gelegenheid gegeeven worden aan Vrouwen welke d'e kunften, bij deze Academie beoefend wordende^ beminnen en begunftigeri . om de voornaamfte ftukken, op de algemeene kunstbefchouwing vertoond, te bezigtigen. t Zelve z£ ook gefchïeden, Wanneer Beftuurders mogten eene buitengewoone kunstbefchouwing, wegens eemg Meesterftuk, zich tusfehen tijds ter bezichtiging voordoende, te beleggen.

§. x8<

Order hier op*

Tën einde echter hierin ook eenige order moge plaats heb^ ben, zullen'geene andere Vrouwen tot de lmnstbefchouwingen * in 't voorig artikel gemeld, worden toegelaaten, dan welke verkiezen zullen zich jaarlijks ten dien einde te verbind en tot eene toelage van vijf guldens eU vijf ftuivers. ter bevonleg dezer Academie. Echter zal het aan ieder Lid t we k.zicil tot dezelfde buitengewoone toelage wil verbinden, Vnjftaan, dit zelfde voorrecht telkens aan ééne Vrouw te verfchaffen.

$• 19'

Sluiten