Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 4 >

ART. II.

Dit. Corps itaat onder de huishoudelyke direéHe van eene Commisfte, door den Raad van Adminiftratie en Discipline dezer Gewapende Burgermacht, daartoe expresfelyk benoemd, onder den raam van Committé de Mufique, waaraan dit geheel Corps of ieder Lid van het zelve de behoor* iyke ondergefchiktheid verfchuldigt is.

ART. III,

De Leden van dit Corps r.yn geheel vry van den dienst als Gewapend Burger, immer zoo lang als zy zig van hunnen pligt, ais Muficanten ingevolge de Reglementen na behooren kwyten, dog zullen niet eerder als Leden aangemerkt worden, dan na dat zy in Haat en geleerd zyn, om den dienst als Muficant te presteeren.

ART. IV.

Dezelve zullen geconfidereerd worden in rang gelykaan die der Sergeanten, en zullen derbalven in algemeene of gelyke gevallen

aan

Sluiten