Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 50*

aan dezelve Boetens onderhevig zyn. alles ingevolge hec Reglement op de organifatie der Bataaffche Gewapende Burgermacht, alsmede volgens het Reglement opdenStedelyken dienst alhier, en wel principaal, Voor zoo veel betreft de fubordmantie in Cap. xo vermeld.

art. V.

Dit Corps zal zig op voordragt van genekte Committé de Mufique, en onder approbatie van den Raad van Admuiiftraie en Discipline, een byzondere Uniform mogen verkiezen.

ART. VI.

Dewyl de Leden van dit Corps buiten Je gelegenheid zyn, om hunne plaats door >en ander te doen vervullen, zullen zy by noodzakelyke abfentie worden geëxcufeerd mits toonende een bewys van den Prefident van het Committé de Mufique, dat zy na behooren hebben kennis gegeven, en daar toe van hem hebben confent bekooinen.

By

Sluiten