Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

ART. VII.

By alle gelegendheden, zoo ordinaire als extraordinaire, wanneer de geheele Gewapende Burgery of ook wel een gedeelte van dien onder de Wapens koomt, zullen zy moeten Prefent zyn, ten vyare con. tra wierd Gecommandeert.

C A P I T T E L II.

Over den Direfteur. ART. I.

Op dat by alle gelegendheid wanneer dit Corps te famen koomt, er een behoorlyke order en ondergefchiktheid zy, waar door de Muficq behooriyk volgens den eifch kan worden geëxecuteerd, zal door het Committé een der Muficq -Meesters tot Directeur worden aangefteld, en daar van aan den Raad van Adminiftratie en Discipline worden kennis gegeven.

ART. II.

Den Directeur is gehouden, om by alle Exercitiën, Repetitien, en altyd wanneer

het

Sluiten