Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 CAPITTEL III, Over de Mtiftcq • Meestert. ART. Ir

Ider Muficq-Meester is verpligt tweea drie Leden tot het Corps Muficanten aangenomen, op de voor hungefchikteInflrumenten te onderwazen, en te zorgen dat dezelve zoo fpoedig mogelyk bekwaam worden inde Mmicq, zoo tot het Executeeren vaa Marfchpn als Haimoniën &c.

A I\T. Q.

De Muficq - Meesters moeten hunne Discipelen tweemaal 's weeks ten hunnen Huizen les geven, en daar toe mee voorkennis van het Committé de meest gefchikte uuren nemen, en eens ter week by de repetitie ran het gcheele Corps Prefent zyn en adfifteeren. Zullende het Committé dag en uur der Repetitie bcpaalen, en zal daar in, Jolyk mede in de les uuren, geene veran dering mogen gemaakt worden, alsmetcon. ent van het Committé of deszelfi Prcfident-

ART„

Sluiten