Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 11 >

ten zodanige Somma als zylieden met het Comitté van Muficq zullen overeen ko. men, op Aprobatie v*ïi den Raad van Adminiftratie en Discipline.

/

C A P I i<LJE L IV. Over de Leerlingen of Muficanttn. ART. I.

Alle die geene welke in dit Corps worden aangenomen, moeten zyn, of Gewapende Burgers, of zoodaanige die alle Requifitien hebben die tot een Gewapend Burger behooren, en vooral van een goed gedrag, niet ontbloot van die vermogens die onaffcheidbaar eigen moeten zyn aan zoodanig een die de Muficq zal exerceeren, en dat fpeciaal zal gelet worden, op dezulke die alhier geftabileert zyn.

ART. II.

De Leerlingen moeten tweemaal des weeks op de gezette uuren, de Muficq les* fen by de hun aangeweeze Meesteers met yver waarnemen, en eens in de week de

rep©-

Sluiten