Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( 12 >

/epetitie van het geheele Corps bywoonen, op de Boete van 10 Stuivers by elke abfemie,

art. III,

De Muficq Initrumenten zullen aan hun tot gebruik door het Committé, van wegens den Raad van adminiftratie en Discipline worden gegeven, nogtans zyn zy verplicht dezelve proper, en ongefchonden te onderhouden, op eene Boete van drie Guldens, en by Uitlandigheid dezelve by hunne Meesters te bezorgen, die wyders voor derzelver bewaring aanfpreekelyk zyn.

art. IV.

De Muficanten en Leerlingen zyn tot denzelven dienst verpligt als hunne Meesters , die zy benevens den Directeur behoorlyk zullen moeten refpecteeren, daar en tegen,de Directeur en Meesters gehouden zyn hunne Discipelen, met alle befcheidenjieid te Mruëeren en te behandelen,

art.

Sluiten