Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Ti '... > . • l>' * -... .. „ • - « j»

oen de vryheid der Drukpers in ons Faderland tot de fnoodfle.losbandigheid overjlosg; toen niet voldeed dan de affchuwelykjle Schot- en Lasterfchriften; toen een man, zich jlil houdende en van, zynge weeten niet kunnende verkrygen om zynetegenparty te vervloeken en te verwen fchen, niet aangemerkt wierd als r^a'erlander enz.,

war pet ae tyd niet om ons, zeden verfcheidene jaaren, beoogt plan in 't licht tc geven. „Het was ons ook genoeg bekent, wie de aanblazeri van deTweedragt in dit Land waren, en zoo God hst niet. had voorzien,.. dit Land, even als de Stad Jeruzalem tot een puinhoop van. verwoesting zoude: gebragt hebben,, tc meer vermits .. onze ondernee ming zeer gevaarlyk is, om dat wy ons den haat van fommige Geestelyke noodwendig op den hals moeten haaien; edoch, vermits de Roomfihe Priesters door Gods goedheid . wederom onder, de Jïtbordonnatie van de wettige Regeering gebragt zyn, oordeelen wy het thans te mogen wagen onze fchets en plan. by. manier. van bedenkingen onze Mede-vaderlandersvoor te fielten.... , . Zeer zorgvuldig nullen wy ons wachten van eenige Geloofs-artykelen. Ceremoniën, Overleveringen van • 'de Roomfche Kerk te kwetzen, in tegendeel ons, Irachten zo te gedragen, dat men mei moeite sim

A i

Sluiten