Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens de

IN K O MS TE N,

by manier van Giften, enz. van de

Roomsche Priesters,

IN DE NEDERLANDEN.

Over het denkbeeld welk men oppervlakkig vormt, wegens de Inkomsten *~ J**-*»* rrtesters en hunner Kérken, hier te Lande.

OP eene natuurlyke wyze befchouwt, hoe weinig Inkomsten de Roomfche Kerken hebben, niettegenftaande hun dagelyks onderhoud, ais : van Lywaten ,Waschkaarfen , Zilvere Vaten, Autaars- en Priesters-klederen, enz. en d'aarenboven dat hunne Priesters , meest Burgerkinderen geen inkomften, Patrimonium, Canonicaten enz. hebben, zoude men met reden kunnen opmaaken , dat de Kerken arm zyn, de Priesters een fober öeftaan hebben, en de Armen geen bedeeliwg of behulpzaamheid kan toegevoegd worden. Jat men zoude zeggen hoe kunnenze alle noch beftaan! het is ook waar dat dit op kleine Dorpen en in Steeden, waar byna geen of weinig Roomfchen gevonden worden, wel plaats heeft; maar men geliefd ons toe te flaan , dat wy ons keeren tot de Steeden j4mflerdam, Rotterdam, Leidtn, den Haag, Roelof-aar endsveen, en menigvuldige andere Plaatfen, te veel om hier aangehaald te worden, waar een zeer aanmerkelyk getal Roomfche gevonden worden, vermits wy alleen met Arafterdam, waar men de meeste waarneemingen en onderzoekingen bekoomen kan,ons bezig zullen houden. — In deeze volkryke Stad , zyn veele Roomfche. Ledqmaaten , A ^

Sluiten