Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c f )

maar 'er zyn ook een groot getal Kerken en Priesters en ons pl3n is zodanig ingericht,- dat ieder byzonder perfoon in wat plaats hy zich bevind, volgens onze berekeningen gemakkelyk door zyn eigen ondervinding zal kunnen opmaken, hoe veel zyn Paftoor en Kerk, door ds milde giften in te komen hebben. . ..

S. I I.

Nopens eenige middelen , bier te Land door de RoomJcbe Priesters tot bun 'beflaan en onderbond- hunner Kerken uitgevonden.

TN Holland rekenen het de Paffoors en hunne ondcrhoX nge Kappellanen tot geen fchande, van giften en gaven televen De oorzaak hebben wy in deecrfte paragraaf aangehaald. Het word zelfs als een moet aangezien om te geven tot onderhoud van de Priesters', die hun altoos aim nouden, en daardoor by het bedienen van hunnen

dankbaarheid vVgd hier mSiftiff^%«^& geven, oometjes beste vrienden en, lievelingen van de Kerk zyn. Het is; ten anderen bekend, hoe (krk men hier tc land-gefield is om zyn fatfoen te houden cn men geeft dus aan Pafloor, Capellaan, Klopjes, PafióonMëid , Kerk-fchoonmaak(rers, uStoovezetiters , Plaatsaanwyzers Orgeltrapper, enz. zo veel als mogelyk is

Hoe dikwyls heeft men^éiet een jong getrouwde Vrouw haar man , die in 't geven wat bezuinigen wilde hooren toevoegen.-^.Wattemyn Vader gaf zoo veel voor „ hetdoopen van ieder kind, zo veel voor het kraam-in* naaien, enz; en zouden wy nu gaan verminderen, om „ rn de Kerk met de nek aangezien. te worden' dit zal „ met gefchieden; al moet het in iets .anders uitgezuini^d

worden. -Men zoude rondborstig aan duizende Roomichc jonggetrouwe - mans mogen vragen, of hun dit liedje niet meer dan eens van hunne huisvrouwen of naastbeltaaode voorgezongen isf

Laatea^wy , verder' gaande , eens onderzoeken, welke mrddelen de Priesters hebben uitgevonden om hun geen ordenteiyk maar een overvloedig befïaan en hunne Kerken een rykelyk onderhoud re verfhallen

Voornee mens zynde, alle tègenfpra.jk 'voor te komen, zo zullen wy ons 'niet. ophouden met nategaan, hou

Sluiten