Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

veelde voornaamflc en fchatryke Roomfche; alsi by voór«' beeld eene Godvruchtige, van Br , R . . .

pfr Graave van B „

en G . . . : ■, enz. geven; dit hebben wy niet kunnen ontdekken, want 't is niet wel nategaan, hoe veel zulke luiden voor Doopen , Kraam -inhaalen , Vormzelen Communie-onderrechtingen, Biechten , Laast Olyzel, Misfen doen in verlegene zaaken, Beaarden, Uitvaarten, Maandftonden , Jaargetyden, Eeuwigduurende Memorie, Portiunculaas aflaten, afkopen van eene opgeleide Bedevaart naar Kevelaar, en voor iooo andere gevallen, aan. hunne Priesters geven, zonder aan te merken de boete of penitentie die hun naar de Biecht opgelegt word, die menigmaal beftaat om iets tot onderhoud van de Kerk, het zy in geld of prefenten toe te brengen, (*)

Wy zullen dan maar alleen een calcula maken, van het geen een Burgerman geeft, en om van geen partyfchap befchuldigd te worden, dezelve zo gering Hellen , dat de Roomfche zelfs zullen moeten bekennen , dat hunne Priesters en Kerk veel meer inkoomen hebben als onze berekeningen bedroagen.

By voorbeeld, een braaf. «»-or™« -«» een meester Bakker, cmrurgyn, Winkelier enz. kan zyn kind niet ten doop"hóuden , of moet op het allerminst de Paftoor of die den doop bediend, een driegulden in de hand douwen, en met het geen hy verplicht is van 'het open- en toedoen aan den Koster, aan de Paltoors-meid voor het aanreiken van een Knielkusfen en aanfteeken van een Waschkaars te geven, enz. hem ten minsten op een ducaat komt te Haan; niet tegenuaande dat na ons onderzoek 'er eenige Tapp'er-Wmkeliers by het doopen van een Jongetje, wel-

C*) De Priesters raaden dikwils de Jonggetrouwden aan, om bet Bruiloftskleed van de Bruid, als Gode zeer aangenaam en om de zegen over bun Huivelyk te bekomen, aan de Kerk prefent te doen, tot een luiaars, en Priesters-kleed, en dat word dan bekend en in bet geheugen gehouden, en vleid niet weinig de hoogmoed. Ongelukkig kan men de Brabanders en Franfcben daar toe niet foeer overhalen, en zedert die tyd hebben zy hunne jlltaars - Tafels van de Kleeren of ornamenten ontbloot, en laaten dezelve by form van Graftombes of een ^irke des Verbonds mah.n, welke geen voorzetfe/s nodig hebben.

A 4

Sluiten