Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I s )

ke doorgaans meer betaald word, aan oometje wel twee du-paaten durven toevoegen.

, Na verloop van 3 a 4 weeken moet de Kraamvrouw ingehaald worden. De Roomfche Priesters hier te Land hebben tot hun profyt.en hoewel de Roomfche Kerkwet* •ten, zulks niet gebieden,- uitgevonden , dat eene Kraamvrouw by haare inhaaling moet biechten en communiceeren , niet tegenfiaande dat een brave en Godsdienstige Huisvróuw meest voor het bevallen, het geen altyd met gevaar verzeld is , gebiecht en gecommuniceert heeft. Óf dit nu is om een biecht penning meer te krygen, dan wel, of men befchouwd dat die moeder met gevaar van haar leven, een lid voor Staat en Kerk ter waereld gebragt hebbende, .gezondigd zoude hebben, weeten wy niet, en dus kost zo een inhaaling met alle itemtjes, als van geweide waschkaarfen enz. ten minsten ƒ 3 a 4 voor de Paftoor, èh met öe rest wederom een ducaat.

Intusfchen gelieft men aan te merken, dat !er weinig Roomfchen zyn , of zy laten ten minften een mis doen voor de gelukkige verlosfing van zyne Huisvrouw en om de genade van den H. Doop voor zyn Kind af te fmeeken, en wie zouu», »P ,irinir„iden zien? om hier dooreen geliefde Hulsvrouw te behouden, en zyn leuci wigtjevah de eeuwige Verdoemenis te bevryden, tot dewelke de Roomfche Priefters openlyk volgens de Leer hunner Kerk die onnozele fchepfeltjes verdoemen." (•*) Echter terwyl dit geen moet is, zullen wy dit niet eens in de inkomften van de Priesters berekenen, alhoewel deze Leer hun veel bevoordeeld, vermits ons noch een open veld blyft, om hun fober beftaan aan te toonen.

$. III.

Over let aannemen van de Kinderen tot de H. Communie en Roomfcbe Huwelyks-Plecbügheden.

Zo haast de Roomfche Kinderen tot den ouderdom van tien, elf of twaalf Jaaren gekomen zyn, maanen de Priesters de Ouders aan, terwyl zy noch In de onnozelheid

(*) Hoe veele Vrouwen een Miskraam of dood Kind, ter waereld gebracht hebbende, zyn door deeze Leer van bunne zinnen geraakt, in wanhoop vervallen of vem verdriet gejlorven.

Sluiten