Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 5 '

heid zyn, om dezelve tot dit Sacrament aan te laaten ne«« men. Het is Gode geklaagd dat men verfcheide Roomfche lieden , reeds van Jaaren vind, die hunne eigen Leer niet kennen , en is dit te verwonderen? terwyl de Heeren Pastoors en Capellaanen hun middagmaal houden, doed een Vrouwsperfoon (Klopjj genaamt)ae verftandige Catechis-, mus, zekerlyk met volgens de Leer van den H. Apostel 'Paulus, maar daar fchynt men zich weinig aan te kreunen. Dagelyks ondervind men dat de Gereformeerde, de RoomicfieReligie in Contravers van de haare, b. ter dan de Roomfche zelfs, verftaan ; dus of dit vroeg aanneeme'n, geen eigenbelang tot grondftel heeft, is fterk in twyffel te trekken; om dat die kinderen eens aangenomen zynde, ten minden viermaal 'sjaars hun Hoogtyd houden. (*)

Er gefchieden weinig Huwelyken , of de Pjftoors worden raadgepleegd, het zy door de Ouders, het zy door de gevryde Dochters, fomtyds gaat de Vryer de Paftoor verzoeken , om door zyne tusfchenkomst kennis met zyn beoogde beminde te maakeï), en hebben zo al vry wat invloed in deeze gevaarlyke onderneemingen. Wy zullen niet onderftellen dat zy zich zomtyds met koppelen op zouden willen houden: ****** indien ffuwelyken, zonder liefde begonnen, Kwaade gevolgen , als van twist en tweedragt mogien hebben , zouden zy zoo wel van de Man als van de Vrouw, de geduurige klagten in de Biecht-kamer moeten aanhooren; doch het is eventwel zeker, dat op de Bruiloften de Paftoors en Capelaans, altyd de eerile plaatfen bekleeden , en is dit wel Te verwonderen ? de Paftoor heeft de Misfe de Spon/is of der getrouwden gezongen , hun getrouwt, de Veni Creator met het Orgel doen zingen , het beste Altaars-kleed voor doen zetten, twee fluweele kusfebens en ftoelen laateri gebruiken, de Communie-bank; (want terwyl her Sacrament van het Huwelyk, een Sacrament der levende is. moet men wederom biechten en communioeeren, eer men tot hetzelve aangenoomen word} met bloemen doen beiftrojen. De zilvere Kandelaars, in plaats van de kopere op den Altaar doen plaatfen, met een tapyt den voet van dezelve doen befpreiden , zyn beste Cioorkleet en Stool aaangedaan , enz. ons dunkt dat dit wat uitmaakt, en in eenen zo blyden tyd , wanneer men het voorwerp zyner

(*) Met verfebeidene getuigen zouden wy kunnen JJaven dat jonge meisjes na aani enoomen te zyn, nog opentbh. ppjïraat met de pop jpeelden, A 5

Sluiten