Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I» )

Wefóf uit de handen van zyn Paftoor met meriigvuldigs z-egenwenfchen ontvangt, wie zoude dan yder naar zyn rang, en wanneer men maar getrouwd is, zich ryk genoeg verbeeld , op 2, 3, 4 , 5, ja tot tien ducaaten voor een prefent, aan den Paftoor zien?

§. I V.

Vervolg van het voorgaande en wegens de Biecht' penningenPortiunculaas - jjjlaten , Kerkelyke - Rechten, enz.

AAngcmerkt hebbende, dat de Kinderen jong tot de H, Communie aange'uoomen worden , moet men daarenboven zich herinneren, dat by dezelve , eene Predictie gefchied die wy dikmaals bygewo'ond hebben. Wy vraagen aan alle Roomfche 'lieden , of de jonge Communicanten niet altyd in die Redenvoeringen tot het dikwils Communiceeren aangemaand worden? Ja, om ten minden alle maanden te gaan. Op den duur heeft men reden te geloven , dat dit niet n>-onS nakomen word, doch het is zeker dat de Klopjes , podtvruchtigt: oude Jongmans en jonge Dochters eri duizenden meer, 6 a 8 maal'sjaars

Biechten en Communiceeren. Viermaal op 't Jaar,

dat is op de vier voornaamfte Hoogtyden is 't gebruik by ordentelyke lieden om deeze plichten waar te neemen. Het is waar dat 'er een groot getal maar eens 'sjaars, dat is omtrent Paasfchen door nadruklyk gebod, en op boete van den Kerkelyken ban , aan hunne opgelegde plicht voldoen.

Aan de ryke en voornaamfte Roomfchen is bekend, of zy niet wel een goude ryder , twee ducaten, een halve ryder, een ducaat op zyn minst na het ontfangen van de Abfolutie aan den P.riester tot gefchenk geven of op het Kniel- bankje naast het Crucifix neêrleggen. Doch wy zulten ons met Zulke groote prafenten riiet inkten. Een Burgerman'weet wel dat hy ordinair, leder rys wanneer hy te Biechten gaat: ƒ 3 of ƒ 2 - %o, geeft; maar laat ons dit ook al te hoog fchatten, en den' eenen door den anderen , het' geeri waarlyk wel gering is. op een gulden ieder perfoon rekenen. -'

Kier boven hebben wy aangemcikt, dat 'er perfoonen. zyn. d;c n, 8, of 6 keeren 'sjaars te biechten en te cómmun'e gaan , maar laten wy het rekenen dat iedergelyk hc: plichtmaaüg is, viermaal 'ijaars gaat, zo maakt

Sluiten