Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ff }

dit objct alleen uit hier te Amfterdam , waar twee Kerken zyn , en in iedere vyf Priesters en circa 8000 Communicanten zich bevinden, dus voor ieder Kerk ofvyË ï>nesters een fomnla uitmaakt van ƒ32000. Wie is het met Rekent onder de Roomlchen , hoe veel duizenden den aflaat van Portiuncula in een vari beide die Kerken, gaan. Terdienen , al hoewel zy onder eene andere Kerk behooren ? Dit getal moet zo groot zyn, dat ten tydc van 'c Octaaf of agt dagen'lang, de aldaar vyf behoorende Priesters in ieder Kerk vyf Monniken uit Eraband doen komen, om de dagelvkfche dienften te verrichten , terwyl zy van's morgens tot'den avond in hunne Biechtftoelen zitten, en wat dit opbrengt, laaten wy de Molenaar uitziften. Maar het moet nochtans een groote fomme gelds uitmaken.

Verfcheide Menfcben ondergaan wel eens in hun Ievenstyd eene'gevaarlyke ziekte, en dan heeft men toevlugt tot het laatfte 01)fel. "'Er word voor de Zieken in de Kerk verzocht te bidden en zo de patient by zyne kennis is',-word hy bediend' van de Berechting of Viaticum , en dif'gefchjed altyd met eenige plechtigheid; want de Priester moet dan het Sacremenr Kerk na

het huis v.m don stofc^ci orengen ,• waar een Tafel gedekt; met het Kruis' en Wafch - Kaarsfen in gereedheid gefield Js, en tot welke overbrenging byzonder in den nacht eene Toejleede of Rytuig gebruikt Word. De Priester aldaar gekomen zynde doed de gewoonelyke gebeden in 't la* tyn , bediend dén zieken,'vertroost hem, en naar dat hy hem gevaariyk bevind, tracht hem tot den Dood te bereiden. —- In dit laatste geval komt de Priester dagelyks den Zieken bezoeken,'en de doodftryd - naderende , blyft hy hem vcrgezelfchappen , te meer als het een voornaam Man is; want in die gevallen heeft 'er nog al wat uitneeming van Perfoonen plaats. Nu kan men wel b'egrypen dat dit alles na ieders ftaat beloond, word, en dit brengt ook noch wat op.

Eindelykis de Roomfche Man overleeden, zie zo nu is 't gedaan met geeven , zal men zeggen, neen ! nu zal 't maar eerst beginnen , gelyk wy in de volgende Paragraaf zullen zien.

Sluiten