Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 12 5

§. v;

fVegens let Bedarden, Uitvaarten , Maandjlonden 9 Jaar gety den en Zie/misfen.

Zo haast een Roomfch Perfoon, 't zy man of vrouw, boven de zeven Jaaren oud , komt te overlyden , word aanftonds voor de ziel in de kerk gebeden en de naam afgeleezen , om dezelve door het bidden van een Pater noster en ylve Maria gedagtig te zyn. In Luikerland vliegt men ylings, terwyl de lleryende de Ziel geeft, naar de Kerk, betaalt en laat de Klok kleppen , het welke beduid dat 'er iemand in den Doodftryd is, waar door ver-^ fcheide Godvrugtigc Lieden op dat Rond een kort gebed voor de ftervende doen.

Het lichaam in de kist gelegt zynde, word by hetzelve geduurig licht gebrand, en by fatzoenelyke lieden het zelve nacht en dag bewaard door eene godvruchtige dochter of Klopje, die byzonder als 'er iemand aannaderd of omtrent io, zich tot het gebed voor de overledene begeeft, het geen rykelyk beiasn wu,j.

Daags voor de Begraaffenis , gaat men over tot de Beaarding. De Pastoor of Priester na zyn Priesterlyk Gewaad aan het Sterfhuis gezonden te hebben , en de Familie en goede kennisfe hun begeven hebbende in de Kamer tot dat einde met zwart laken behangen, met Wafch licht, Crucifix en Wy water enz. voorzien , treed de Priester binnen, en na verfcheide gebeden voor rde eeuwige rust der overledenen gedaan te hebben, befproeit hy het lichaam met Wywar.er, bewierookt het zelve, en werp tot driemaal toe eenige geweide aarde in de kist. Na dat deeze Ceremoniën gefchiet zyn , word by veele voornamentlyke Perfoonen een Predicatie gedaan, inde welke de deugden, tot troost van de nagelatene familie, van den Overledenen aangehaald wqrden; doch dezelve eindigd altoos met wel nadrukkelyk de ziel van den Overledenen in de gebeden der gelovige te, bevelen, en aangemaand tot laaffenis der ziele verfcheide Misfen te laten doen, „ Vermits niets bevlekt Gods aanfchyn zal zien, en dus de „ arme Overledene voor kleine ove.rblyfzele'n wel bonderde. „ jaaren in de vlammen des Vagevters zoude moeten ly„ den, zo hunne Bloedverwanten, Vrienden, Weibeken-. n d?n, ja Vreemden op aller Zielen dag haardoorhet OSe^.

Sluiten