Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14 )

boven met een zwart Fluweel Kleed, verfiert met een wit of rood Satyne Kruis, moet bedekken. Van den Altaarde Ornamenten neemen, en die verwisfelen met Doodshoofden en zwarte klederen, een zwart tapyt op den voet van het zelve en op de communiebank fpryden. Zwarte Kusfens op de ftoelen van de Familie leggen, en zo veel pond Kaarfen op alle riggels van den Altaar plaatfen: enz. Maar eindelyk hoe veel moet de Pastoor wel voor zulke een Uitvaart hebben? Hy heeft tot het verrichten van dien Dienst 10, 20,,30, 40—50.pond Wafch, ja fomtyds wel meerder het witte tegen f i-a-o, het geele tegen 15 of i6 ftuiv. berekent, op den Altaar doeH dellen, (wel is Waar dat die Kaarsfen voor het achtfte.deel niet verbrand Worden,: doch dit verminderd de prys niet.) ..Hy moet ©ok een Feestdag uitkiezen , welke geen duppie:; printte of Secundus Claffis, noch duppies Majus is., Het is geen kleine moeite de Mis te zingen, de Profundis na dezelve met de volgende Gebeeden te verrichten, zo dat alledeeze itemtjes al heel wat opbrengen, en v veel geld aan het Sterfhuis kosten ,. en men zoude wel durven onderdaan dat behalven het Wafch licht de,Pastoor ten minden 2, 3, 4, ja wel ö Dutaoton voor zvn moeite alleen krygt, of daarnu de Coffy, op de welke de Pastoo.o. do Mts de Familie, en vervolgens de Mansperfoonen op een Borrel en vriende-. lyke pyp Tabac traSteert, in begreepen is ? durven wy niet bepalen.

De Maandftonden gefchieden, na dat de Overledene een maand begraaven is, en alles word wederom op dezelve manier, plechtigheid en kosten uitgevoerd. Wy hadden waarlyk by de Uitvaarten vergeeten de Briefjes tot nodiging voor die dienden en der Jaargetyden , opbestMediaan SchryfpapiergeJrukt, welke ieder reis wel op ƒ7-® 10 - io komen te ftaan, na mate 'er veel op gedrukt worden. . 5 . . ., ... , . , - '. 5

Wanneer de Overleedene een jaar begraaven is, gaat men over tot het eerde Jaargety, het welk altyd de Uitvaart en Maand dond-dienden in kosten evenaart en fomtyds 4, 6, 8 ja 12 Jaaren vervolgd word,, alhoewel dan gemeenlyk minder Cermonicn, en dus minder kosten plaats.heb-; ben. Bemiddelde lieden laten ten minden 3 a 4 agter een volgende jaaren eene zingende. Mis doen. D,it alles gefchied maar eigentlyk om het fatzoen te houden ;' maar. tot waare laaffenis der Overledenen, zal eene' Godvruchtige Echtgenoot voor haare of zyne egSa of andere nabeftaande verfcheide byzondere Zielmislen Miff^e private? genoemds doen leezen. Mén begint gewoonelyk met de'

Sluiten