Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 ) $. vil.

tVegens nog andere middelen ten vaordeelen en <yaderboud van de Roomfche Priesters.

Indien een godvruchtig of vroom Roomsen Perfoon iets van waarde is ontvreemt, weg geraakt, vermist, verlegt enz. heeft men tot menschlievendheid, een byna onfeilbaar middel uitgevonden. De Heilige Anthonius van Padua Haat over 't algemeen by de Roomfchen bekend , als een' byzondere patroon of voorfpraak in bovengenoemde voorvallen, en om dus hiervan mogen deelagrig te worden en de goederen het zy op wat manier wederom te krygen, vermits het de Heiligen aan geen middelen ontbreekt, blyft *er niets over dan een Keer - Mis te laten doen ter èere van bovengemelde Anthonius van Padua; welke al weder na advenant het fatzoen houden ten. minften op ƒ3,. o-o of/a - ió - ó komt te ftaanr en het zy de vermitfte goederen al of niet te regt komen , krygt oometje toch altyd zyn geld, want zulks is buiten zyn fchuld, hy heeft de Ceremoniën v»*is* «rï arbeidsloon moet betaald wordo».— in droevige en verlegene omflandigheden, gevaarlyke Reizen, Ziektens, en om in den trouw een goede keuze te doen en ia menigvuldige andere gevallen, neemt men gemeenlyk zyn toevlucht tot Misfen te laten doen, als zynde het aangenaamlle Offer van Verzoening aan God den Vader op te draagen. Wat open veld Zouden wy hier niet vinden om aan te tonen de menigvuldige oorzaaken die zulks bevoordeelen! Maar terwyl dezelve de Roomfche te veel bekend zyn, en het andere Gezindheeden tot verveel zoude (trekken , zullen wy 'er ons niet mede ophouden.

De Broederfchappen als van den H. Riem ,. Van den H. Augustinus, dat van het H. Sacrament, van onze lieve Vrouwe van Kevelaar en menigvuldige anderen. Hoe veel Wasch en Misfen weeten de Nederlandfche Priesters hun door deeze godvruchtige oefeningen niet tot voordeel ta maaken ?

Wy zoude niet ophouden van ver."chelde artiekelen te berde te brengen , zonder die , welke ons onbekend zyn, maar terwyl ons bewust is dat de verftandige Roomfchen 'er zelf een walg van hebben, zullen wy het gordyn 'er over laten vallen , want wy oordeelen genoeg aangemerkt te hebben, om de buitegemeene inkomfteo B

Sluiten