Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t x8 5

'door het geduurig geeven, der Roomfche Priesters hierna op den toetsfteen voor de geheele Republiek te fteüen,

§. VIII.

ïQver ie Inkomften en Uitgaven van Se Roomfche Kerken in 't byzonder.

Ïn de dertiende en veertiende eeuwen waren onze Voorvaderen byzonder godvruchtig en de Kerken" toegedaan, in die verblinde cirkels, zyn de Sacrillyen meteen overvloed van Kerkfieraaden verrykt. Gelukkig heeft het Gode behaagd in de veertiende eeuw de oogen te openen en de Drukpers in de Waereld te doen verfchynen; anders zoude de Kloosters Abdyen en Kerken byna alle de fchatten van het Christenryk in bezitting gekregen hebben. —- De kostbaarfte meubelen van die Kerken, beftaan■ in «ilvere Vaten , Altaars- en Priesters-Kleederen , als: Cafuyfels , Alften van neteldoek met kostbaare kanten bezoomt, Choorkleeden , dito Laakens, die driedubbeldover de Altaars geiprctü woiOon enz.

Om zich een denkbeeld te vormen wat die meubelen aan de Paftoors kosten, zo van inkoop als onderhoud, zouden men maar van naby moeten gaan zien , de fatzoenen van de zilvere Vaten, als van Remonftranten, Kelken , Empullen, Wierooks-vaaten, Scheepjes voor dito, Sche'llen, Lampen, Kandelaars, Schootels tot het handewasfchen, Reliquien busfchen of kasten enz. en men zal bevinden dat dezelve zeer oud, en mogelyk ten tyde van de Reformatie "geborgen geweest zyn, en wy laaten ons voorflaan dat 'er weinig Paftoors by hunne levenstyd Jets van het zilver vermeerderen zo zy het maar niet verminderen. « a

In de Booms kerk te Amfterdam, is een Remonitrans masfief van zilver, het welk een fterk man met moeite kan behandelen, verfiert met verfcheide juweele Kruislen die de Dames op hunne borsten dragen en door die godvruchtige vrouwen gefchonken zyn , als ook Ringen , Oorlietten, Boodjes, fyne Paerlen enz. die met koortjes aan hetzelve zyn gebonden , en door het een en ander een fchat uitmaakt. Men kan wel begrypen dat die Heeren 'er zulke rykeprefenten nietaangevoegdhebben, alszynde, geen Monnikken dragt. Het is ons echter zeer wel bekend dat die voornoemde Heeren gaarne een Remonflrans 'er van

Sluiten