Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22 )

tve opflecken, zo dat men ieder Kerkdag dit Beeld nset ■30 k 40 kaarsfen verlicht ziet. (* ) Deeze kaarsfen dienen nooit als op dien dag als dezelve betaald worden, zo da'c men gerustlyk rekenen kan, dat hetwasch in die winkels, waar zy het kunstje verftaan van oude nieuwe te maken, ten minften tegen een ducaat het pond verkogt word.

Wy zoude wel haast vergeeten hebben de Waschkaarsfen die men verkoopt, om in alle Roomfche Huizen te bewaren en te dienen in doodsnood , wanneer men de •flervende altyd een geweide kaars in de hand geeft.

Ons dunkt dat op deze negotie wel overfchiet het weinige brood en wyn, dat by het Mis leezen gebruikt word, benevens de weinig Oly in de lamp ,, die meestendeels tegen het gebruik en gebod, der Roomfche Kerk, by faute van voedfel 'snagts zonder licht gevonden word. De Wyrook, zo dezelve niet .prasfent gedaan word, is niet anders als enkelde harst, door welke onaangenaame reuk verfcheide Vrouwen, onderhevig aan de Zenuuw-ziekte, ten tyde van den dienst, van hun zelve vallen; want de bezuiniging, geiyk wy reeds gezegt hebben, heeft overal plaats, en zo gaat het met ce Misfen privates of fti-lle Dienflen, wei te verftaan, die, voor dewelke men geen Wasch-licht betaald, leder onpartydïg mensch kan zulks gaan onderfcheppen ; want dan is het Altaar alleen verlicht'met twee kleine fiomptjes geele Wasch-kaarsfen, die zulk een armhartig figuur makt-n , dat, indien de Eituale geen licht by de Misdienst vereischte , het veel deftiger zoude liaan, dezelve uit te blaazen en in de SakriAye weg te floppen.

De Orgeltrapper moet toch Mis hooren ; of by dan bid of het Orgel trapt, hy werkt ook mede tot het verrichten van den Godsdienst, en na alle waarfchynelykheid geen latyn vevilaande of leezen kunnende , kan hy zeer gemakr kelyk.het Rozenhoedje al trappende, godvruchtig bidden , en dan heeft hy daarenboven het voordeel alle maanden een ,Tootje- van de Zangers, Organisten en van fojïimige Paftoors te krygen, en is ook van de jaarlyklcbe Maaltyden, hier voren aangehaald, want waarlyk een Organist moet zy» windgever te vriend houden , diis alweer geen groote onkosten voor Paftoor of Kerk.

(*) Die bet niet wel geloven kan , begeeft zich in de Haantjes Hoekfleegkerk, alwaar dit Beeld- vooraan m de Sakrify Jlaat, en van een ieder agter in de Kerk gezien jkan worden.

Sluiten