Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23 3

-De Paftoors meiden verdienen weinig loon , doch zo eene Roomfche vriendin hadden, zouden wy haar eerder by de Paftoor, als by de Prefident Burgemeester in dienst wenfchen, en zulks ten opzichte van het aanzienlyk verval, want haar word meestendeels het ftooven zettentoegevoegd, behalven het kusfen leggen by Doopen, Kraam inhalen, Trouwen enz. wanneer de meiden nooit vergeten worden.

In ieder ordentelyk huishouden word ten minften een vlelch met geweid water gevonden , welk by alle voorval» len als by zwaar Onweer, Ziektens enz. gebruikt word.; Op goede Zaturdag of Pinxter-avond laat ieder huisgezin een vlefch volhaalen, welke met 2, 4 ftuiv. en doorgaans met een Sesthalf betaalt word. Dit klein winstje word de meiden, of andere lievelingen toegevoegd.

De Schapulier van de Carmelieten, de Roozenkrans vas de Predikheeren, de Riem van de Augustynen enz. brengen al heel wat tot onderhoud van de Kerk op, maar terwyl wy dezelve niet genoegzaam kunnen bepalen, zullen wy er maar over heen flappen.

Alle jaaren word de Kerk fchoon gemaakt, en eertyds zonden de bemiddelfteRoomfchen . hunn« dionsimeiden of fchoonmaakftersnaardo KerK, om die fchoon te maken , die er zeer overgenoegd waren , terwyl zy hun tusfchen beide lustig vervrolykten, en veel verval voor het voeten veegen kreegen.

De Koster of Plaatsaanwyzer Is altyd de gerecommandeerde "en yoornaamfte aanfpreeke'r van die gemeente; zo dathy behalven de footjes op kermis en nieuwe jaar, ordentelyk beflaan kan , en de Pastoor een groote gunst toont om aaa die of gcenen dit amptje toe te voegen.

Maar vermits ons ernfti^ voorwerp is , om voor den armen onzen tyd te befteeden , zullen wy in de volgende paragraaf zien, hoe veel voor dezelve kan gecolleQeert worden, doch hoe veel zy ontvangen, zal aandeeze ongelukkige beter dan aan ons , bekent zyn.

f. X.

Over bet geeven van jfa&uoèsjhn, Co'ilelien enz. voor de Roomfche armen.

TOt noch toe hebben wy niets te hooggefchat en zullen zulks ook in acht neerpen by hetbereekenen van de Aalaioesfen. Wy hebben menigmalen van Priesters zelfs hooren B 4

Sluiten