Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24 )

zeggen: dat iti Amderdam en in deszelfs diflrift ten minden 40000 Roomfche lieden die de Kerkdienllen byvvoonen, gevonden worden.

Genomen dat er met de Zondagen en Feestdagen , benevens de Heilige dagen , Patroonvieringen enz. Negentig 's Jaars zyn, en onderilelt dat ieder perfoon , by het Mis hooren onder het Evangelie in de bak , zakje of fchaal, en 'snamidda'S in de Vespers of Lof onder de Magnificat maar een enkelde duit werpt, het kleinlle geld hier bekent, maakt echter 's Jaars de fomme uit van ƒ 40000-0-0. Oordeel zelfs, 6 Roomfchen, of gy niet meer ieder reis in de bak, of zakje werpt! ten minden zouden de Heeren en zwierige Dames die binnen het Sanctuarium zitten, hun fchaamen om met een duit voor den dag te komen.

Het is bekent dat in Amflerdam van tyd tot tyd openbsare Collecten aan de huizen gedaan worden, tot dewelke verfcheidene andere gezindheden met genoegen, mildadlg het hunne toebrengen , alhoewel men hun als verdoentelingen die men als vuurige Hangen , adders, monders, enz. door de eerde Cathechismus uitkreit, en zulks de kleine Kinderen van jongs al inprent , zorgvuldig moet vermeiden en vluchten enz. c*). Wat brengt dit wel op Heeren Armbezorgers ? —- Het is maar al te zeker dat ten behoefte van de arme Ledcmaaten vaste goederen zyn , want zo het Roomfche Maagdenhuis geen vaste goederen had, het geen wy aandondsmet een volledige proef zullen aanwyzen , hoe zoude de Heeren Regenten in Amderdam , van den grond hebben kunnen laten oprichten een gebouw, het welk alle gebouwen in hoogte en fraaije bouwku ist als uittart om het evenaaren; ja tot groote fchade van alle omdaande wooningen.welke hun licht en gezict hier door t'eenemaal verlooren hebben; het geen aan te merken is , als een enkele bravade en hoogmoed: in een tyd dat een huisvader mot veel moeite brood aan zyne kinderen kan vei fchaften, in een tyd dat de Roomfchen hier weder in bezit van buitengewoone voorrechten meende te komen , enz. Maar ;e meubelen , wy zeggen de Ledematen <en ouderiooze bewoonders van dit uitterlyk fraay opgebouwd huis, zouden liever een verdiepin; lager en mha.ier pragt wenfehen, zo ze maar een beter keuken en minder zich krom mot s:en werken. Men ziet die meisjes meest xiet eene geboogde rug gaan, door het geduurig afparsfen

• Zie de \\ir,e-Roomfche Cathechismus,

Sluiten