Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >

ran naaywerk ; hetwelk alles nagerekent ruim zo veel opbrengt ais tot der keuken onderhoud nodig is (*).

Door verfcheide geloofwaardige perlbonen is ons dikwils verzekert dat tot het onderhoud van de Roomfche Armen 's Jaarlyks f 75000-0-0 nodig is. Ook is ons verhaalt dat mÓn he'u daarenboven naar het huiszittend huis moet zenden om turf te bekomen. — Heeren Aalmoesniers hoe gylieden die rekening uitcjffert, kunnen wy geen denkbeeld van maken. —.Wy hebben ons wegens de inkomsten van de Priesters en Kerken zeer onpartydig gedraagen, maar ais het den armen raakt, van de welke er zo veel onder Ui. gezindheid zyn, moet men wat naauwer ziften. W\ fpreeken voor ons eigenbelang niet, want hebben nooit tot de Roomfche Kerk behoort, en onze Bloeivervvanten, die onder die Kers hunne God/idienst beleeden, hebben nooit, Gode zy dank, de behulpzaamheid nodig gehad; integendeel de Kerken en Armen met duizenden begiftigd . waar door zy hunne wettige Erfgenaamen veel te kort gedaan hebben, dat men met geen verdried zoude herdenken ir.dien de Roomfche Armen maar meerder nooddruft mogten verwerven.

Het is niet meer als al te waar, dat verfcheicic bcmidde.de perfoonen per vUerüc wille «ie Roomfche Armen met aanmerkelyke lommen begiftigen. De Heer van Kaarden Negociant, .wel eer woonend* op de Heeregragt by de Utrechtfche Straat, over vyi h f s Jaaren te Maarfen op zyne Buiteplaats overleeden, flootzyn eige Zuster uitzyn Testarr.ent, en maakte aan het RoomfcheMaagdenhuis teAmfler. ani een Capitaal van meer dan een half Millfoerj. —— Over weinige Jaaren maakte cao atnzienlyk peribon een zeer aann.erkelye fomme aan het Janfeniste Weeshuis agter de Mar ie Kerk te Utrecht, waar ia amper 9 a 15. zo jongens als meisjes te famen zyn, en welk huis, by het affcheiden, door twist der Jarifenistery van dat, thans in de Donkerftraat ftaat, en voor goed Roomfch gehouden word, in 't welke ten mmften 100 kinderen zyn, die na advenant zo wel voor den dag komen als de eersgemelde , de gerechte helft van de inkomsten gedeeld heeft. Dit zogenaamd Janlenist Weeshuis moet na onze gedagien zeer

(*) By de cerfte gelegen dheid zullen tm een uitgebreid per/lag doen van de beft.erir.g ,-jyyze van leven en voetzei van de Roomfche meisjes in het Maagdenhuis te Bmjler~ aam,

» 5

Sluiten