Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 26 3

bemiddeld zyn, en cgter zyn die kinderen niet tneer be3 voordeeld als de andere, daar honderden in 't getal zyn en werken zo wel voor hunne kost als die in de Donkerftraat , doch wy hebben dikwyls groote fpeculati© gemaakt, hoe veele hunner Pastoors en Kerken zonder Gemeenten?, op Dorpen waar flegts drie a vier perfoonen tot die Kerken behoorden enz. nochtans deftig leeven, hebbende van hun eigen geen vaste inkomen. Hoe ditgefchted laaten wy aan zyn plaats; maar de Janfenisten of de Heeren van de Clergie houden met hand en tand hunne Kerken , zo lang het hun mogelyk is, om dat dezelve, als-zy die verlaten, in de handen van haar tegenparty vervallen. Mogelyk vleijen zy zich met de hoop, dat zo een of ander groot Monarch, hen toegenegen, eensgenoegzaameinvloed op de Republiek kunnende bekomen , _hunne Bis— fchoppen tot bittere fpyt van hunne vyanden, ja tot leedweezen van het driedubbeld gekroond hoofd , alsdewaare en zuivere Kerk en Herders zoude doen huidenen gehoorzaarrietr. Wy hebben zederd oenige tyd 'zuike wonderlyke plaanen zien vormen dat men er thans aan gewoon raakt , en hersfen-fchimmen onderftellen moest, of zy in weezen waren of wel haast tot (land zoude komen.

Toevallig herinneren wy ons de vriendelyke manier op dewelke de Pastoors- meiden de armen , willende hun nood aan de Pastoor uf Cappellaans klagen, ontfangen. Men zoude zeggen dat zy eropgeleerd zyn om die ongelukkige af te kunnen kaatzen. Met een vierdubbelde goude ketting omhangen, houden zy de deur met een fpleet open, en gewaar wordende dat het "van die ongelukkige foort is, zeggen zy eer zy nog gevraagt worden „ de Pastoor of Cappellaan is ,> niet t'huis . of niet te fpreeken , wy kunnen u niet hel„ pen , de Kerk is arm , de armkist is leeg, jy moet by

die H'.er eens gaan'' welke Herren dan ook zelden voor die perfoonen te fpreeken zyn, weshalven die wanhoopende man zo ongetroost, en zonder Brood aan zyne arme vrouw en kinderen kunnende t'huis brengen ; van geen ander nut voor de Maatfchappye word, dan door zyn zweet en bloed , eenen affchuwelyke Zielverkoper te bevoordeelen. ■—■ Laaten wy dit akelig toneel met het geduld gordyn bedekken.

Sluiten