Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed vertrouwen liaan , merkelyk gegeeven word. al$ aan St'. Rocbtts Patroon, tegen de Pest en EpidemiqueZiektens, St. Slntonius van Padua, Patroon om het verloorene en vermist goed wederom te krygen. St. Hyacinius voor de in baarensnood zynde vrouwen , St. Lauwrentius voor het hoofdzweer, St. Apolonia voor de tandpyn , St. Bernardus voorde zuiverheid enz,, en duizende andere uitvindingen, welke de Priesters na de biecht zeer wel weten aan te pryzen om de geneezing van ziel en lichaam te erlangen.

De Aflaaten zullen wy niet aanroeren , als zynde alleen in gebruik in de Roomfche Landen , verzelt met de l»e!aggelyklte misbruiken, (*) terwyl wy van gedachten zyn, dat zulks in onze Landen geen iplaats heeft, als mede het verk'oopen van Paternosters, Kerkboeken, Altaartjes voor de kinderen , geweide medailles enz. waar van men nochtans by den ingang van fommi^e Kerken een winkel ziet, om zo veel eerder tot de aljemeene bejreekening over te gaan , en om aan te toonen , dat wy geen haïr in een boscb hooy willen zoeken.

%. XII.

Bevattende de uitrekening van de inkomsten def

Priesters.

ER zyn weinig Parochickerken.ofdezelve beflaan tet? minften insooCommunikanten ; indien men nu onze derde, paragraaf pag. 10 gelieft na te zien, zoude de biecbt-penningenaan een Paftoor met 500 Commuoikanten 'sj;;ar.)ks bedraagen ƒ 2000; want voor zoo eene kleine Gemeente

(*) De lieve Vrouwe-broeders fnyden hunne afgefletcne monnike-kleeren in kleine ftükjes waar vanjctaptheren gemaakt worden . welke de vrouwen en jonge doci.ters, op hunne naakte Itchaamen draagen , voor een he.iigdom, en zo duur betaalt worden, dat zy voor die lappies gimakkelyk een of twee nieuwe kleederen kunnen lopen.

Sluiten