Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3° >

de helft niet heeft, maar flegts 1500 guldens, het geen wy at wederom verminderen, volgens onze aangenoome handelwys,- hoe veel hebben dan de vyf Priesters uit de Booms- en Mozes-- en Brons Kerken in Amfterdam? die zelfs zeggen dat die Kerken in 8000 Communicanten beftaan, zonder hetPortiunculaas feest aan te ranken , zie paragraaf IV. pagina 11? Het is dus niet te verwonderen dat men die Heeren rnet purpere lakenfehe. kleederen en xottings met goude knoppen door de Stad Amfterdam ziet fpanceeren,; zy die maar burgerkinderen zyn, en hunue Studiën te Loven, meestendeels op een beurs dat is om vliet gedaan hebben, en op hoop, als gebooren Hollanders zulke eene vette Misfie te bekomen, hun in een Minnebroers, of ander Kloosters geftooken hebben, 1 alwaar zy by het profesfen, belofte doen van zuiverheid, gehoorzaamheid en gewillige armoede.

De twee. eerfte beloftens twyffelen wy niet of worden naauwkeurig nagekomen , als zy in Holland zyn; maar de derde: ontbreekt veel aan. Zo haaft zy hier in Misfie gezonden, zyn verwisfelen zy hunne gefchoóren kruin met eene wit gekrulde en gepoederde paruik, hunne bloote beenen. alleen voorzien met Sandaafen of voetzooien, fomtyds tot aat> do kuiten beflicht,, met zyde of zeer fyne fayette kousfert en turksleere om=. gekeerde fchoenen, een allergrofst laakens Jcap-kleet me: een dito fchoudermantel, het geen zy aldaar op hun blood lichaam draagen , en op doodzonde noch nagt noch dag mogen uitlaaten, bloodgefteld aan eene onaangenaame reuk en in de zomer aan ongedierte, enz., met fyne lywaten hembden en purpere lakenfehe kleederen „ als of zy Hollandfche Bisfchoppen waaren enz. Dit ftrookt weinig met gewillige armoede. Het is waar, dat zy hier het monniken kleed niet mogen dragen en als particulieren moeten gekleed gaan, maar hier uit volgd niet, dat men met geen ordentlyk zwart kleed deftig en ftemmifzoude mogen gekleed gaan, gelyk de Gereformeerde Predikanten, als zy in geen functie zyn , gezien worden. Hunne kleeding moest hen niet alleen onderlcheiden; maar veel meer hunne houding, menschlievendheid en voorbeeldelyk gedrag. Een mensch die leert en gelooft, zoo hy het'zeifs kan begrypen, dat de Zoone Gods met ziel en lichaam, godheid en menschhsid gelyk hy aan de règterhand Gods zyns Vaders in de Hemelen opgevaaren is, alle oogenblikken, wanneer het de Roomfche Priesters wel gevalt, het zy in den nagt, daageraai of op den mij.

Sluiten