Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i >

Sag.op zyn gebod in zyne handen verrchvnt, met hem zo lang tot de nuttiging in die hoedanigheid blyft, ja zelfs tot aanbidding in die hoedanigheeden in het tabernakel wel wil wonen, om op alle tyden, wanneer de Priesters het goedvinden, aan het volk vertoond, rondgedragen te worden en hun te zeegenen, enz.; zulks te kunnen of vermogen verrichten , moest meer dan een engel op aarde zyn ! De liefde van' Christus moest zyne ziel ten opzichte van Christus ledenmaaten doen bllkeo met'eene onophoudelyke baatzucht , veel eer moest hy als Paülüs met zyne handen de kost winnen , dan zo een verheeven Sacrament, gelyk zy het leereh , en de Engelen op hunne Altaars in de diepfte eerbiedige houding, zich met hunna vleugelen bedekkende, verbeelden, zo ichandelyk voor een Brabandfehe Schelling ef in Holland voor ƒ 2-10-0 te verkoopen of op prys te (lellen.

Wanneer nu die Monniken door hunnen Provinciaal de gunst genieten van zo eene voordeelige Misfie te bekoomen, moet men zich niet verwonderen dat die goede Heer hen om het jaar of twee een vriendlyk bezoek komt geeven, en van hun op het allervriendlykst ontfangen wordt, zulks is immers billyk; en alhoewel de Minnebroeders geen gciti mogen handelen, is deeze regel uit als zy in Holland komen. .Wy willen niet onderlleilen dat de Provinciaal zich met eenige ducaaten tot foulaas van zyne onderhoorige arme couventen en voor zy«e reiskosten zoude willen belaaden, want voor de laatite heeft hy niet veel nodig, Zo haast hy op Roomsen territoir koomt, ryst hy om niet en mag geen geld meer handelen ;maarwy hebben nooit in hunne Klooster-Statuten geleezen.dat het hun verboden zoude zyn een brievetas met goede geandosfeerde wisfeibrieven met zich te neemen. om die aan hunne geestelyke moeder, die de wisfelkuns* ze'er wel verftaat, tot onderhoud van hun arm Klooster ter hand te (lellen , het geen volgens onze bedenking wel verdiende in aanmerking genoomen te word én, om Op d© fchaadelyke, voorons Gemeenebest, Geld-uitbrengingen een wakend oog te houden ; want het is niet mogelyk dat zulke misfionnansfen, al hielden zy de fomtueuste tafel en. deelden de gewigtigfte aalmoesfen uit, het geen beide geen plaats heeft, hunne inkomsten door gaven, en waarfciiynJyk wel door vaste goederen, kunnen verteeren.

Wy hebben de abuizen, die de verlichte Roomfche zelfs niet ontkennen-, hier en daar wel wat (pits aangeraaktmaar wy hebben de grondregels van de Roomfche Religie

Sluiten