Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3<S )

■worden, en eerder palyfen dan arme Kloosters geleken, waar door zy aan hunne Souvereinen aanlei? ding'gegeven hebben om hen meester van hunne Kloosters te maken, en hunne fchatten tot beter voordeel, volgens hun oogmerk, het zy het wel of niet wel zal gelukken, tegebruiken. s

Wy zullen een begin met ons beoogt Plan maken, en «het zelve by manier van bedenkingen voortftellen.

Het is immers genoeg bekent, dat de ryklle van deRoomfche gemeentens, voornaamentlyk de Dames in de Kerken binnen het Sanctuarium , dat is tusfchen het Altaar en de Communiebank geplaatst worden. DeHeeren hebben ook, als zy van die clasfe zyn , gemeenlyk hunne zitplaatzen in, daar toe opgerichte geftoeltems, bezyden of tegen den Altaar; hier na volgd de tweede Clasfe die wat meer dan in Burgerye beilaat, en meerendeels twee of drie rycn ftoelen agter de Communiebank vervult, en zo verminderen na mate de onderhoorige, van minder rang zyn , ook van plaatzen, vervolgens dat de armen van agteren, of omtrent op ftraat hunne Godsdienst moeten waarneemen.

De Pastoors wyzen zelfs de plaatzen aan volgens rang en ftaat van Pcrfoonen.

Men weet hoe zeer de Roomfche cnp de beste plaatzen ceftelt zyn. Veele van hun veranderen dikwils van Kerk, om dat zy vermeenen niet naar rang en karakter geplaatst

te zyn Dit zo zynde, konden immers gemaklyk

de Roomfche Gemeentens hen in Ciasfen laaten verdeelen ? die na rang en plaats 's jaarlyks eene vaste fomme tot Onderhoud van Pastoor, Kappellaanen en Kerken, zoude moeten opbrengen; tot welk oogmerk men in ieder Roomfche Kerk vier of meerder verftandige , onbaatzuchtige en van een onbefprookene gedrag zynde, Kerkmeesteren zoude kunnen aanflellen, zo als in Braband en elders plaat s heeft die door de Gemeente, na verkoozen te zyn, gemaetigd wierden , om op te neemen alle de vaste goederen, die aan de Pastorye en Sacristye, Kerk enz. onder wat voorwendzel zulks ook mogt plaats hebben , gemaakt waren tot het welk de Pastoor volgens geweeten , en in alle gevallen volgens Eed verplicht zoude zyn, verllag te doen (*) -- Welke wonderlyke Testamenten zoude men

<-*■) Mogt het onze Souvereinen hehaagen hier in eenig deel gelieven te neemen?

Sluiten