Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 3p y

Vervolgens wanneer er duizend Ledemaaten In een Kerk zich bevinden de fomme van ƒ 12368-0-0, zo er twee duizend zyn f 24737-10-0, en eindelyk in die van de Booms, Mozes en Barons-Kerken, waar in ieder 8000 Communicanten zyn voor ieder in 't byzonder ƒ98950 - o - o, en die twee Kerken te zamen opbrengen fomme van ƒ 1979C0 -0-0 of honderd feven en negentig duizend negen honderd guldens 'sjaars zonder de vaste goederen die zekerlyk aan die Kerken gemaakt zyn, het geen wy met de proef op' de fom in onze paragraaf VIII. pag. 20. aangetoont hebben.

Gemerkt dat 'er in Amflerdam en deszelfs diftrifit 40000 Roomfche Ledematen en meer gevonden worden, zouds men bevinden , dat volgens ons Plan 's jaarlyks een capitaal uitmakte van ƒ494750 -0-0, óf viermaal honderd vieren negentig duizend zeven honderd, vyftig guldens. -— Dan zouden van de 500 Communicanten niet meer dan 380 perfoonen betaalen , de rest voor de kinderen en armen gerekent (*). Hier uit moet volgen , dat van veertig duizend Ledematen er niet meer dan \ dertig duizend twee honderd het hunne tot die fomme zouden aanbrengen, en men voor den armen en kinderen (Ledemaat zynde) vier tegen een gerekend, een getal van negen duizend agt honderd opleverd. —■ Wy vragen nochmaals aan alle Roomfchen of wy iets te hoog gefchat de waarheid te kort , of iets dat geen plaats heeft onderftelt hebben, en gaan nu verder tot onze bedenkingen die zo zy kunnen of mogen tot uitvoer gebragt worden , van het grootfte nut der Roomfche Kerk, en voor de Republiek zullen zyn.

Indien men aan een Pastoor, wanneer hy geen Kappellaan nodig had eene fomme 's jaariyks toeleide van f iöco-o-o, en zo hy behulp nodig had, voor ieder Cappellaan ƒ 600-0-0, zo zoude zulks in een Gemeente van 500 Communicanten waar geen Kappellaan vereifcht word , van de fomme van ƒ15184-0-0 afgaau ƒ 1600-0-0 voor de Pastoor. —— Voor de huishuur of intrest der Kerk, ten minden ƒ 1000-0-0, voor de fleet en onderhoud van linnens en andere noodwendigheden ƒ 200-0-0 voor het wafch-licht, wierook, Brood, Wyn, Olie enz. ƒ 400-0-0

i (*) Wy herbaaien dikwils bet zelve, om dat wy voor ie der-een fchryvett , en de eene meer, den anderen min vatbaar is.

C 4

Sluiten