Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f f >

voor een Organist, en twee viste Zangers, ieder tegen ƒ Jb-Ö'-O 's.'aars ƒ iso-ó-o , (het geen veel óneenig" Jieeden in de Kerken zouden voorkomen) voor extra kosten ƒ ioo -oo voor het aankoopen van Kerksieraden, welk riet veel vërflyren, 1 en men er ziet van 300 jaaren Oud, die nogthans als nieuw fchynen ƒ 200 • o - 0. Voor de Koster, Orgeltrapper'en Kerkfchoonmaakfler , een fom^. me van ƒ 150-0-0, en eindelyk voor artikelen welke ons Onbekent zyn / niét te binnen fchieten, of niet hoog ge-i Doeg gefchat zyn en om alle tegenfpraak ' te vermeiden /"40o-o-'0, alles te famen eene fomma van ƒ 4260-o-ö dus voor de armén in zo eene Gemeente over zoude bly' Ven ƒ to84-o-o , zonder het geen zy door de vastgemaakte goederen zoude kunnen bekomen. 'Vervolgëns van eene Gemeente van duizend Communicanten , waar voor een Cappellaan nedig'is ,'ƒ 7568-0-0, van een Gemeente van tweeduizend Communicanten waar'twefe Cappellaans nodig Zyn f 20937-0-0 , en dus van öeBooms , Mozes en Barons Kerken, waarin ieder 8000 Communicanten zyn, ten voordeele van den armen eene fomme zoude kunnen opleveren van ƒ 91550-0-0,' en dus van die tv?ee Kerken ƒ 183100-0-0: of honderd drie en tachtig duizend een hon1derd guldens.' Hét is waar dar na advenant de Kerken "groot; en 'ér meer als een Cappellaan nodig is,' ook meer voorhuishuur, voor Kerkcieraderi, Heet of anderzints vereifcht word ; maar laten wy dan ten opzichte van vermeerdering voor ieder Kappèllaan ƒ icoo-o-o ftellen; dit mankt een objet voor ieder Kerk hier boven gemeld Van ƒ4000-0-0 'sjaars ,'laten wy er noch ƒ 2000-0 -0 byvoegen , zo bly ft- er nog'van' ieder' Kerk' een fomme Van vyf en ïagentig duizend vyfhonderd vyftlg guldens, en dus van de twee Kérken' ƒ 171000-0-0'. 'Waar uit volgt, dat 40000 Roomfchen hier voorcn berekent , en die in Amflerdam en deszelfs omtrek gevonden worden', een fomme voor den armen over zoude fchieten, na dat de Pastoors , Kappellaanen ,' onderhoud der Kerken enz. van alles deftig voorzien waren ,' "uit zoude; maken van ƒ256oóo-o-o, of tweemaal honderd zes en vyftig duizend guldens. Ons dunkt dat men hier!mede iets zoude kunnen tot foelaas van die ongelukkigen te weeg brengen , behalven het geen voor hun aan de Kerk,'als Brood en anderzints gemaakt is.

Wy hebben reeds aangemerkt dat by de openbaare Colle'cten een groot getal perfoonen die van andere gezindheden zyn , mildadig het hunne tot'onderhoud van de Roomfche armen toebrengen, zo dat ten minnen voor de behoeftigen 'sjaars eenige duizenden gecollccteert word;

Sluiten